برای مجلس خواستگاری

دعای بند ۵۹ جوشن کبیر"یا حبیب من لا حبیب له....{تا}..خلصنا من النار یا رب" را با زعفران در بشقاب چینی بنویسید وبشویید وسپس در شربت بریزید ودر مجلس خواستگاری یا معارفه همگی بخورند تا کسی نتواند دشمنی کند وجدایی اندازد