اگر دعایتان مستجاب شده مواظب سه حالت باشید

اول : آن که عجب نکنی و نگویی من معلوم می شود آدم خوبی هستم که دعایم مستجاب شد زیرا عجب و خودپسندی باعث فساد عمل و غلبه شیطان است.

دوم : شکر و حمد خدا نمایی که تفضل کرد و بر تو به اجابت دعای تو،بلکه مستحب است دو رکعت نماز شکر بجا آوری.

سوم : همین که دعای تو مستجاب شد ترک دعا نکنی و باز در خانه خدا بروی  تا بیگانه نشوی و در وقت حاجت خواستن دوباره آشنا باشی.


تگ ها : مستجاب شدن دعا,چه شرایطی برای دعا کردن لازم است,چگونه دعا کنیم,استجابت دعا,بخشیدن گناهان,دعا نویسی,طریقه دعا کردن,