برای انجام بعضی امور وقت خاصی مشخش شده است مثلا میگویند این طلسم باید در برج ثور یا … نوشته شود علت آن طیبیعت آن برج نیز میتواند باشد پس در زیر براتون طبیعت کواکب رو نوشتم

حمل = آتشی
ثور = خاکی
جوزا = بادی
سرطان = آبی
اسد = آتشی 
سنبله = خاکی
میزان = بادی
عقرب = آبی
قوس = آتشی
جدی = خاکی
دلو = بادی
حوت = آبی