تبلیغات
دعا نویسی واحضار فرشته محافظ و جن وعلوم غریبه - اموزش علم جفر
پنجشنبه 11 آبان 1391

اموزش علم جفر

   نوشته شده توسط: سید رضا مهدوی    

آموزش كامل علم جفر
 786در این قسمت می خواهم یكی از قواعد اصلی علم جفر را آموزش دهملطفا به همین اطلاعات اكتفا كنید و از من توضیح بیشتر نخواهیدهر گونه كپی برداری از این مطلب بدون ذكر منبع خلاف شرع  و مخالف قوانین وبلاگی است و وبلاگ كپی كننده مصدود خواهد شد  جفر جامع : علماء جفر جواب را از جفر جانع استخراج می كنند و آنرا جفر كبیر می گویند و هركه صاحب فهم باشدآنرا خوب می فهمد  بعضی از اساتید میفرمایند كه استخزاج از جفر جامع تحریر كردن ابجد یعنی از دو چهار ابجد است از 28 حروف و 28 جزء  و بر حروف ابجد مقرر كرده اند و هر حرفی از یك جزوئی منیوبست و هر جزو او 28 صفحه دارد و در هر صفحه 28 سطر دارد و در هر سطری 28 خانه است و در هر خانه چهار حروف است و تمام صفحات 784 خانه حروف دارد و تقسیم 28 جزو بر سبعه سیاره است و هر سیاره از هر اقلیمی تعلق دارد  و از قیاس یك جزو یك اقلیمو هر صفحه یك شهر و هر یك سطر یك محله است و هر خانه یك مكانی است و در صفحه اول خلنه اول جفر جامع 4 الف می باشد وباین ترتیب ((اااا)) و خانه دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و یك ب می باشد باین ترتیب ((اااب)) و خانه سوم ((اااج)) و خانه چهارم ((اااد)) می باشد و آخر خانه چهار غین است ((غ غ غ غ)) و بخواهد تمتم جفر جامع را بنویسید باید احتیاط كنید كه در حروف غلطی نباشد و اگر یك حرفی از حروف اشتباه باشد تمام غلط می باشد و این علم تمام نشود  ((قاعده سوال از جفر جامع از كلام مولای متقیان علی ابی طالب علیه السلام))برای رسیدن به جواب باید 28 عمل در حروف سوال بشود تا آنكه حروف     سوال ناطق شود و آن 28 عمل بترتیب ذكر می شود:اول) بسط سوال یعنی سوال را بحروف مقطعه باید نوشت حرف حرف دوم) جمع كردن عدد آن حروف به عدد ابجد كبیر و جمع آنعدد را مدخل كبیر مجموعی می نامند سوم )آنست كه آنجمع از حروف حاصل شده و آن مدخل وسیط مجموعی می نامند سه مدخل دیگر از آن درست كنند تا جمع مداخل اربعه می نامند و ضابطه ی او آنست كه سه مدخل دیگر را با این روش باید گرفت  كه آحاد آنها را با الوف جمع می كنند ینی تنزل مرتبه الوف به آحاد دهند و عشرات را با مآت بعد نوشت مثلا مدخل كبیر مجموعی 1225 بوده هزار را با پنج جمع كردیم شد شش بعد از آن بیست بود عقب شش نوشتیم بعد از آن دویست بود عقب بیست نوشتیم چنین شد 226 بعد از آن شش را با مآت جمع كردیم یعنی تنزل مآت بآماد كه هشت شده آنرا نوشتیم بعد تز آن هم بیست را نوشتیم بیست و هشت شده این مدخل سوم رامدخل وسیط می نامند كه حاصل شده از مدخل وسیط مجموعی كه دومی باشد یك مدخل دیگر كهمدخل صغیر گویند باید درست كرده و او اینست كه هشت را بادو جمع كرده می شود 10  پس مدخل چهارم كه مدخل صغیر بوده 10 شد چهارم) عدد های مداخل اربع را باید استنطاق كرد پنجم) آنست كه آنحروف را كه از مداخل اربعه حاصل شده استنطاق كردیم آنرا ملفوظی و ملبوبی و مسروری باید كرد یعنی دو حرفی و سه حرفی را باید به حرف نوشت مثلا (1) را باید الف و لام و میم نوشت ششم ) آنست كه بعد از ملفوظی جمع باید تاریخ را مثل روز یا شب یا ماه و سال هجرت را مثل آنكه بنویسیم سوال را در روز دوشنبه بیست نهم ماه شعبان المعظم هزار و دویست و چهل و هشتم هجرت و یكی از دقائق این عمل آنست كه طالع  وقت را هم باید نوشت یعنی برجیكه در آن ساعت طالع است و كواكب كه آن برج خانه اوست باید نوشت مثل ساعت اول روز دوشنبه بوده كه سوال را نوشتیم حساب كردیم آفتاب در برج جدی بوده و جدی خانه ی زحل است پس زحل را هم نوشتیم هفتم ) آنست كه آن حروف را بتدبیر مثل حروف سوال بكننددر عدد كه بهر قدری كه حروف سوال است حروف اساس نیز بهمان عدد بشود و حروف اساس آنحروف را گویند كه از مداخل اربعه و از تاریخ بهم رسیده باشد هشتم ) آنست كه این حروف اساس را نظیره كند و نظیره آنست كه حرف پانزدهم ابجد  را باید نوشت نهم ) آنست  كه این حروف نظیره كرده را صدر ماخر باید كرد كه آنرا تكسیر گویند دهم)‌ آنست كه این حروف تكسیر كرده را مستحصله باید كرد و قاعده آن اینست كه محتاج است به چهار دایره كه ترتیب داده می شود كه مراتب دوائر آنست كه اول ابجد دوم ابتث سوم اهطم چهارم ایقغ و یكی دیگر كه محتاج الیه است در مستحصله طرح است و طروح ما چهار است :طرح ابجد : كه 28 – 28  می باشد مراد طرح حروف استطرح ابتث : كه 12 – 12 می باشد مراد طرح بروج استطرح كواكب : كه 7 – 7  می باشد كه مراد طرح كواكب استطرح ایقغ : كه مراد طرح عناصر است آن طرح چهار استپس معلوم شد كه عملی كه در مستحصله باید بشود چهار دائره است و چهار طرح كه هشت می شود و هشت و نه عمل كه در اسامی شده هفده میشود و یازده عمل دیگر آن باقی مانده است كه اول باید میزانی حاصل شود كه هریك از حروف خانه را میكنی از آن حروف میزان بسنجیم یعنی عدد آنرا ضم كنیم و میزان عبارتست از آن كه یك حرف از بسط سوال برداریم و یكی لز مداخل اربعه و یكی از طالع وقت و یكی از تاریخ هجرت مجموع عمل در حروف میزان باشد تا جواب درآید و مرتب آن اینست یعنی مدخل كبیر مجموعی حرفی برداریم  باین طریق كه بلا مرتبه  نموده حروف  را دوم از مداخل اربعه حرفی برداریم بدینطریق كه بلا مرتبه نموده مراتب مداخل را – سوم طالع وقت را كه در عمل ششم توضیح دادیم نیز بلا مرتبه باید نوشت چهارم تاریخ هجرت را بلامرتبه باید كرد – وبلا مرتبه آنست كه آحاد و عشرات و مآت و الوف همه را باید آحاد حساب كرد مثلا ایقغ را چهار حساب می كنیم بر میزان حروف آن معلوم شد برای مستحصله پس هجده عمل در مستحصله شد  8 دائره – ده و طرح و ده اساس  و میزان سیزده عمل دیگر باقی مانده از بیست و هشت عمل و آن ده عمل مراد  از مرتبه و درجه و عدد سطور و صفحه و خانه است و چهار از عمل عدد سطر و صفحه و جزء و خانه است و عدد آن اینست كه حرف اول یكی است دوم سه سیم شش و عمل نوزدهم است كه دائره اهطم را می نویسیم در عدد سباعی و رباعی كه چهار سطر حاصل شود سطر اول مرتبه اول – ا ه ط م ف ش ذ سطر دوم مرتبه دوم ب و ی ن ص ث ض سطر سوم مرتبه سوم ج ز ك س ق ث ظ  سطر چهارم مرتبه چهارم د ح ل ع ص خ غ  - و مراد  از دور عدد از این دائره آنست كه هر عددی را در سطری مرتبه باید قرار داد حرف اول خانه را از سطر اول – ا ه ط م ف ش ذحرف دوم خانه را از سطر دوم – ب و ی ن ص ت ضحرف سوم خانه را از سطر سوم – ج ز ك س ق ث ظحرف چهارم خانه را از سطر چهارم – ت ح ل ع ر خ غ باید گرفته شود و اگر مرتبه ی حروف از این قسم درست نشود باید  مرتبه او را گرفت بهم درجه شدن آن مطلوب گرفتن و مطلوب گرفتن است كه سطر آحاد را با سطر مآت كه مراد آنست كه سطر  ا ه ط م ف ش ذ مطلوبش  ج ز ك ص ق ث ظ است و سطر عشرات كه ب و ی ق ص ت ض می باشد مطلوبش  د ح ل غ ر خ غ است و عكس آن  پس چهار عمل دیگر باقی مانده اند از 28 عمل و از ده عمل كه شش در دائره ابجد بوده كه مراد دائره اهطم باشد و چهار عمل دگر از 28 عمل را باید از دائره (ایقغ ) كه مراد دائره ایقغ باشد باید درجه حروف از درست و آن دائره از الف تا طا باید نوشت و یاء را تا صاد باید نوشت و قاف را تا ظا باید نوشت و میزان آن دائره ( هنشغ) باید قرار داد و حروفی را كه بعد از طرح و عدد میزان و عدد سطر و صفحه و خانه برروی هم گذارد حرفی كه حاصل شد ترقی و تنزل و مساوات در این دائره بدهد و هر گاه باز درست نشد عكس آنرا گرفته هر حرفی كه بشود بنویسد و ترقی و تنزل قاعده اش آنست كه در دائره ایقغ از آحاد برروی عشرات روی بعشرات رفتن ترقی است و از مآت روی بآحاد آمدن تنزل است  میزان كه هنشغ باشد از آحاد روی بعشرات و مآت و الوف ترفع است و از الوف  روب بآحاد آمدن مساوات است و عكس گرفتن آن عبارتست از آنكه  حرفی كه در سطر آحاد است می بیند در چندم طرف میزان است آنطرف دیگر مقابل آن حرف را میگیرند و می نویسندابزار و  وسایل مورد نیاز شما در این قاعده :  ابجدهوزحطیكلمنسعفصقرشتثخذضظغ ابجد                                                                                                                                                                             ایقغ                     ایقغبهكنرثدمجلشوسحفتخزعذضطصظ                                                                                                         حروف :حروف ترفع:ب 110    د 58    و 24    ح 16   ی24    ل 35    ن 110حروف ترقی :ع 140    ص 160   ر400   ت 800  خ1200   ض 1600   غ2000حروف تنزل :ص 120    ف 160    ق 200   ش 600   ث 1000   ذ1400   ظ 180حروف مساوات :الف 2     ج 4   ه 6   ز 8    ط 10  ك 30  م 50          حروف ابجد كبیر (حروف جمل) به همراه شماره حروف :ا –ب- ج- د                   1-2-3-4ه-و-ز                            5-6-7ح-ط-ی                        8-9-10ك-ل-م-ن                      20-30-40-50س-ع-ف-ص                   60-70-80-90ق-ر-ش-ت                    100-200-300-400ث-خ-ذ                          500-600-700ض-ظ-غ                           800-900-1000 عناصر اربعه :در طبیعت 4 عنصر اصلی وجود دارد كه دنیا از آنها خلق شده است و آن چهار عنصر عبارتند از آتش – خاك – باد – آبوجود طبع انسانها نیز تمایلبه این چهار عنصر داردطالع حمل و اسد و قوس آتشی می باشدطالع ثور و سنبله و جدی خاكی می باشدطالع جوزا و میزان و دلو بادی می باشدطالع سرطان و عقرب و حوت آبی می باشد جدول ساعات در شبانه روز : ساعتوقت   123456789101112شب شنبهمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرروز شنبهزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهشب 1شنبهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخروز 1شنبهشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلشب 2شنبهمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردروز 2شنبهقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسشب 3شنبهزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریروز 3شنبهمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرشب 4شنبهزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهروز 4شنبهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشب 5شنبهشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلروز 5 شنبهمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردشب جمعهقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسروز جمعهزهرهعطاردقمرزحلمشتریمریخشمسزهرهعطاردقمرزحلمشتری ماه ها و طالع (بروج) آنها :متولدین هر ماه طالعی خاصی دارند كه آنها عبارتند ازفروردین : حملاردیبهشت : ثورخرداد : جوزاتیر : سرطانمرداد : اسدشهریور : سنبلهمهر : میزانآبان : عقربآذر : قوسدی : جدیبهمن : دلواسفند :  حوتراحتی در حساب ابجد سوال:شما دوستان برای حساب كردن ابجد سوال می توانید از برنامه ی زیر استفاده كنیدبرنامه حساب كردن ابجد 
برچسب‌ها: اموزش کامل علوم جفر