» همچنین در این ایام باید از عروسی ، تصمیم گیری، سفر و انجام کارهای مهم خودداری نمود.

» در ایام قمر در عقرب نباید دست به دعا نویسی زد زیرا برعکس میشود ، دعا نویسان برای نوشتن دعاهای شیطانی همچون بغض، سرگردانی و نفاق از این روزها بهره میگیرند.

فروردین

از روز 16 تا نصف روز 18 نحس میباشد

اردیبهشت

از روز 13 تا نصف روز 15 نحس میباشد

خرداد

از روز 11 تا نصف روز 13 نحس میباشد

تیر

از روز 8 تا نصف روز 10 نحس میباشد

مرداد

از روز 6 تا نصف روز 8 نحس میباشد

شهریور

از روز 3 تا نصف روز 5 نحس میباشد

مهر

از روز 1 تا نصف روز 3 نحس میباشد

ابان

از روز 28 تا نصف روز 30 نحس میباشد

اذر

از روز 26 تا نصف روز 28 نحس میباشد

دی

از روز 23 تا نصف روز 26 نحس میباشد

بهمن

از روز 21 تا نصف روز 23 نحس میباشد

اسفند

از روز 19 تا نصف روز 21 نحس میباشد


»»» تمامی تاریخ ها به قمری میباشد «««