اگر کسی را گم کرده اید و یا می خواهید به وصال خویش برسید هر روز بین الطلوعین ۱۱۴ مرتبه
 بگویید :  یا جامِعَ الْشِّتاتِ  انشاء الله فراق به وصال تبدیل می شود
منبع : ختوم و اذکار صفحه ۱۰۰