از شیخ بهایی نقل است برای رفع شدت گرفتاری شب جمعه نیت روزه فردا را بکند سپس بعد از نماز
صبح ۶۰۰ مرتبه بگوید : ماشاءَ اللهُ لا قُوَّةَ اِلّا بِاللهِ 
بدون شک به هدفش خواهد رسید مولف گوید من در امور کلی تجربه کرده ام
 
منبع : سر المستتر صفحه ۱۷۲ و ختوم و اذکار صفحه ۳۹ . جناب آقای کاشانی این عمل را ذکر کرده بدون
آنکه آن را به شیخ بهایی نسبت دهد . می گوید بدون شک خلاص خواهد شد و مجرب است .  کتاب
مخازن جلد ۱ صفحه ۴۷


برچسب‌ها: رفع گرفتاری شدید