برای دور كردن شیاطین و انرژیهای منفی از زندگی دائما 

آیات 99-98 سوره نحل (ذكر زیر) را بخوانید:
بسم الله الرحمن الرحیم به حق بسم الله الرحمن الرحیم  فاذا قرات القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم*
 
انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوكلون