پیدا كردن مال گم شده یا دزدیده شده


ابتدا دو ركعت نمازبه نیت پیدا كردن مال گم شده یا دزدیده شده به درگاه خداوند متعال بخواندو بعد از سلام با توجه قلبی و ب خلوص نیت به درگاه ایزد منان ابتدا به طرف راست ، بعد به پشت سر ، بعد به طرف چپ و در اخر به روبروی خود هر بار هفتاد مرتبه بگوید :

 

(( یا مُعید ))

 

و پس از آن بگوید :

 

رُدَ عَلَیَََّ ضالَّتی بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمین


(روی دو تشدید اول فتحه( -َ )قرار دارد.)


به خواست خداوند متعال آن گمشده (یا دزدیده شده) پیدا میشود. دوستان این عمل بسیار تجربه شده و یكی از بزرگترین و موثر ترین دستورات در زمینه مال گمشده و دزدیده شده میباشد اگر كسی با شرایط گفته شده آنرا انجام دهد محال است كه به كمگشده یا دزدیده شده خویش نرسد.


ابتدا دو ركعت نمازبه نیت پیدا كردن مال گم شده یا دزدیده شده به درگاه خداوند متعال بخواندو بعد از سلام با توجه قلبی و ب خلوص نیت به درگاه ایزد منان ابتدا به طرف راست ، بعد به پشت سر ، بعد به طرف چپ و در اخر به روبروی خود هر بار هفتاد مرتبه بگوید :

 

(( یا مُعید ))

 

و پس از آن بگوید :

 

رُدَ عَلَیَََّ ضالَّتی بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحَمَ الرّاحِمین


(روی دو تشدید اول فتحه( -َ )قرار دارد.)


به خواست خداوند متعال آن گمشده (یا دزدیده شده) پیدا میشود. دوستان این عمل بسیار تجربه شده و یكی از بزرگترین و موثر ترین دستورات در زمینه مال گمشده و دزدیده شده میباشد اگر كسی با شرایط گفته شده آنرا انجام دهد محال است كه به كمگشده یا دزدیده شده خویش نرسد.