دعای برگرداندن مال سرقت شده

اگر به چند نفر مضنون هستید و گمان می كنید كه یكی از آنها مال و ... شما را سرقت كرده نام هر یك از آنها را در دعای زیر بر روی كاغذ بنویسید و درون خمیر گذاشته و در آب بیندازید به لطف و كرم الله سارق برای شما آشكار خواهد شد و نام شخصی كه مال شما را ربوده بر روی آب می ماند و بقیه كه بی گناه هستند ته نشین خواهند شد

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ بِاسم فِلان بن فِلان

***  توجه داشته باشید كه كاغذها هم اندازه باشند و و خمیری هم كه دعا را داخل آن می گذارید همه هم وزن و یكسان باشند ***


اگر به چند نفر مضنون هستید و گمان می كنید كه یكی از آنها مال و ... شما را سرقت كرده نام هر یك از آنها را در دعای زیر بر روی كاغذ بنویسید و درون خمیر گذاشته و در آب بیندازید به لطف و كرم الله سارق برای شما آشكار خواهد شد و نام شخصی كه مال شما را ربوده بر روی آب می ماند و بقیه كه بی گناه هستند ته نشین خواهند شد

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِیهَا وَاللّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ بِاسم فِلان بن فِلان

***  توجه داشته باشید كه كاغذها هم اندازه باشند و و خمیری هم كه دعا را داخل آن می گذارید همه هم وزن و یكسان باشند ***