اگر بخت کسی را بسته باشند و کار او به مراد نباشد این شکل را نوشته و در منزل بگذارید: اکرش کنارش و کیهورش اوش مستنصعوش امرن اقد حین و ان اواه انه